Tam vị tiểu thư Y Nguyệt lâu

Đại tiểu thư Y Nguyệt lâu ( Linh nhi * gãi gãi đầu*: Không giống lắm vì đại tỉ không phải thục nữ)

Nhị tiểu thư Y Nguyệt lâu – Phương nhi ( Linh nhi * thắc mắc* : Nhị tỉ không hẳn thích y phục màu hồng)

Tam tiểu thư Y Nguyệt lâu – Linh nhi ( Linh nhi Mình xinh wớ, xứng đáng là hoa khôi của Y Nguyệt lâu)

Advertisements