Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 6 ở Đông Nam Á và lớn thứ 52 trên thế giới trong các nền kinh tế thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế xét theo quy mô tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa năm 2011 và đứng thứ 128 xét theo tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa bình quân đầu người. Đây là nền kinh tế hỗn hợp, phụ thuộc cao vào xuất khẩu thô và đầu tư trực tiếp nước ngoài[7]. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng ở Việt Nam một hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Nhóm Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, ASEAN. Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do đa phương với các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Việt Nam cũng đã ký với Nhật Bản một hiệp định đối tác kinh tế song phương.
Theo dự báo của PwC thì vào năm 2025, nền kinh tế Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 28 trong số những nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới với GDP danh nghĩa đạt hơn 850 tỉ USD, cho đến năm 2050, nền kinh tế Việt Nam sẽ đứng vào top 20 trong các nền kinh tế lớn trên thế giới có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi và sẽ đạt 70% quy mô của nền kinh tế Vương quốc Anh vào năm 2050.[8] Kinh tế Việt Nam dưới sự điều hành của chính phủ còn nhiều vấn đề tồn tại cần giải quyết, các vấn đề tồn tại gắn liền với gốc rễ của bất ổn kinh tế vĩ mô đã ăn sâu, bám chặt vào cơ cấu nội tại của nền kinh tế nước này, cộng với việc điều hành kém hiệu quả, liệu dẫn đến liên tục gặp lạm phát cũng như nguy cơ đình đốn nền kinh tế[9].

Vietnam is the 6th largest economy in Southeast Asia and the world’s 52 largest economies in the member of the International Monetary Fund given the size of nominal domestic product in 2011 and No. 128 in terms of total domestic product per capita nominal. This is a mixed economy, highly dependent on crude exports and foreign direct investment [7]. Vietnam Communist Party’s policy in Vietnam to build an economic system oriented market socialism. Vietnam is a member state of the United Nations, the World Trade Organization, the International Monetary Fund, World Bank Group, Asian Development Bank, Economic Cooperation Forum in Asia – Pacific , ASEAN. Vietnam join free trade agreements with ASEAN multilateral, Korea, Japan, China. Vietnam has also signed an agreement with Japan bilateral economic partnership.
According to the PwC then in 2025, Vietnam economy could become the 28th largest economy in the economy affect the world economy with nominal GDP reached 850 billion dollars, by 2050, the economy of Vietnam will stand on top 20 major economies in the world’s highest growth rates in emerging economies and will reach 70% of the economic scale United Britain in 2050. [8] Vietnam’s economy under the administration of government also exist many problems to be solved, the problem exists attached to the root of macroeconomic instability ingrained , clinging to the internal structure of the economy of this country, coupled with a less efficient operator, will lead to continuous inflation as well as having the risk of economic stagnation [9].

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn.

Synchronization is the economic relations of mutual interaction of man and society are directly related to the production, exchange, distribution, consumer product goods and services, to satisfy increasing demand of people in a society with limited resources.

Kinh tế Hoa Kỳ có quy mô lớn nhất thế giới, tới 13.210 tỉ USD trong năm 2006. [1] Đây là một nền kinh tế hỗn hợp, nơi mà các công ty, các tập đoàn lớn và các công ty tư nhân là những thành phần chính của nền kinh tế vi mô, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Kinh tế Hoa Kỳ cũng duy trì được năng suất lao động cao, GDP bình quân đầu người cao, khoảng 44.000 USD, mặc dù chưa phải cao nhất trên thế giới. Kinh tế Hoa Kỳ có mức độ tăng trưởng kinh tế vừa phải, tỉ lệ thất nghiệp thấp, trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, khả năng nghiên cứu, và đầu tư vốn cao. Các mối quan tâm chính trong nền kinh tế Hoa Kỳ gồm nợ quốc gia, nợ nước ngoài, nợ của người tiêu dùng, tỉ lệ tiết kiệm thấp, và sự thâm hụt tài chính lớn.
Theo số liệu thống kê vào tháng 6 năm 2007, tổng nợ nước ngoài của Hoa Kỳ là 12.000 tỉ USD, tương đương 88% GDP của nước này,[2] (Xem Danh sách các nước theo nợ nước ngoài).[3] Nợ công cộng (còn gọi là nợ quốc gia) tương đương 65% GDP.Trong năm 2008 kinh tế Mỹ đã gặp một cuộc khủng hoảng khiến kinh tế thế giới bị ảnh hưởng.

U.S. economy is the world’s largest scale, to 13,210 billion in 2006. [1] This is a mixed economy, where companies, large corporations and private companies are the main components of the micro economy, affecting the entire economy of the United States. U.S. economy also maintain high labor productivity, GDP per capita is high, about $ 44,000, although not the highest in the world. U.S. economic growth levels of moderate, low unemployment rate, level of technical science, technology, research capabilities, and high capital investment. The main concern in the United States economy, including the national debt, foreign debt, consumer debt, low savings rate, and the large fiscal deficit.
According to statistics in June 2007, total foreign debt of the United States is 12,000 billion dollars, equivalent to 88% of its GDP, [2] (See List of countries by external debt). [3] public debt (also known as the national debt) equivalent to 65% in 2008 GDP.Trong U.S. economy has encountered an economic crisis that affected the world.

Advertisements